18e Frysk Filologkongres van de Fryske Akademy, Leeuwarden

  • P.Y.J. Boersma (Organiser)
  • G.T. Jensma (Organiser)
  • R. Salverda (Organiser)

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Description

Balâns en Perspektyf fan de Frisistyk: 70 jier Fryske Akademy en hoe no fierder?
Period10 Dec 200812 Dec 2008