19e Frysk Filologekongres van de Fryske Akademy, Leeuwarden

P.Y.J. Boersma (Organiser), Brand, A. J. (Organiser), R.J. Jorna (Organiser), R. Salverda (Organiser), Spoelstra, J. (Member of programme committee), Versloot, A. P. (Organiser)

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Description

Taal, tekst en maatskippij. It Frysk yn in feroarjende omjouwing
Period13 Jun 201215 Jun 2012