Aldfryske boeteregisters: sinleas of sinfol geweld?

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activity: Talk or presentationSocietal

Period26 Jan 2006