De Aldfryske boeteregisters, mei de klam op it saneamde Boeteregister fan de Frjentsjer Fiif Dielen en Wûnseradiel

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activity: Talk or presentationSocietal

Period29 Oct 2004