It Fryske liet fan ’e Romeinen oant The Bounty Hunters; Waling Dykstra (1821-1914) as skriuwer fan lieten; It Fryske liet anno 2019 en hoe no fierder?

  • Beart Oosterhaven (Speaker)

Activity: Talk or presentationSocietal

Period27 Oct 2019
Degree of RecognitionRegional