Lêzing Biologysk Wurkferbân

Brand, A. J. (Organiser)

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Description

Themabijeenkomst over ecosysteemdiensten in Fryslân. Organisatie: Natuurmuseum Fryslân, Fryske feriening foar fjildbiology en het Biologysk Wurkferbân Fryske Akademy
Period19 Apr 2016