‘Oer Ald-, Mid- en Nijfrysk en it krewearjen fan 'e taalkundigen op 'e Fryske Akademy’

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activity: Talk or presentationSocietal

Period31 Jan 2008