H. Sijens - Speaker, 14 Jun 2012

Tûkel-/toekelteammen: de stavering fan de lange en koarte [u] yn it Frysk

19de Frysk filologekongres fan de Fryske Akademy, Ljouwert

Duration14 Jun 2012 → …

Event: Conference

Documents

  • PDF

    125 KB, PDF-document

ID: 541900