A.M.J. Riemersma - Speaker, 03 Nov 2008

Onderzoek op het gebied van meertaligheid bij de Fryske Akademy

Sympoasium Meartaligens : De ynfloed fan meartaligens op bern fan 0 oant 12 jier. - Organisatie : Statenfractie Fryslân = Steatefraksje CDA, Ljouwert / Leeuwarden

Duration03 Nov 2008 → …

Event: Conference

Documents

  • PPT

    8 MB, application/vnd.ms-powerpoint

ID: 599335