C. van der Meer - Speaker, 28 Nov 2008

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen nei 2 jier

meeting 'Berie foar it Frysk', Ljouwert / Leeuwarden

Duration28 Nov 2008 → …

Event: Conference

ID: 607274