A.P. Versloot - Speaker, 13 Jun 2012

Betide ûntlienings yn it Westerlauwerske Frysk

Documents

  • PPT

    2 MB, application/vnd.ms-powerpoint

ID: 631419