17 maaie 2024: KFG-Sieperda-sympoasium | UNESCO Erfgoed in Fryslân: Seine of Lêst

Press/Media: Other

Description

Op freed 17 maaie organisearret it Keninklik Frysk Genoatskip / Koninklijk Fries Genootschap y.g.m. Tresoar en de Fryske Akademy it folgjende KFG-Sieperda-sympoasium oer de fraach wat it ynhâldt om it UNESCO-logo fiere te meien.

Period16 Apr 2024

Media coverage

1

Media coverage

Seminar

TitleSieperda Symposium
LocationWTC, Leeuwarden, Netherlands
Period16 Dec 2016