Aldste printe Fryske boek 'Freeska Landriucht' presintearre mei Ingelske oersetting

Press/Media: Research

Description

Troch in nije publikaasje fan it âldste Fryske boek 'Freeska Landriucht' fan 1485 mei in oersetting yn it Ingelsk kinne no folle mear minsken yn 'e kunde komme mei it Aldfrysk en mei de âldfryske wetsteksten. Dat seit histoarikus Han Nijdam fan de Fryske Akademy.
It boek 'Frisian Land Law' waard moandei presintearre by Tresoar. De twatalige útjefte hat wol sa'n tsien jier ûnderweis west. 'Freeska Landriucht' befettet njonken de Aldfryske teksten ek in soad glossen, ferklearjende oantekens fan brûkers fan it boek, yn it Latyn. Ek dy binne allegearre oerset troch professor Hylkje de Jong fan de Vrije Universiteit en emeritus heechlearaar Jan Hallebeek.
Period09 May 2023

Media coverage

1

Media coverage