Betide twataligens Friezen gjin garânsje foar learen Ingelsk

 • M.T. Günther-van der Meij

  Press/Media: Research

  Description

  Betiid twatalich wêze yn Frysk-Nederlânsk is gjin garânsje foar it suksesfol learen fan it Ingelsk as tredde taal. Dat docht bliken út promoasjeûndersyk fan Mirjam Günther-Van der Meij fan Hallum foar de Fryske Akademy en de Fakulteit fan 'e Letteren oan de Ryksuniversiteit Grins.

  Twataligens wurdt no meastal sjoen as in foardiel wat it learen fan in tredde taal oanbelanget. Dat is yn de Fryske kontekst dus net sa. Oare faktoaren, lykas taaleftergrûn en motivaasje spylje in wichtiger rol.

  Ut it ûndersyk docht ek bliken dat twataligens gjin hinderpeal is foar it learen fan Ingelsk as tredde taal.

  Günther-Van der Meij hat foar it ûndersyk 77 bern fan 12 en 13 jier sprutsen. Se promovearret op 14 maaie yn Frjentsjer op it ûndersyk.

  Period08 May 2018

  Media coverage

  1

  Media coverage