De dei fan de memmetaal: tal fan talen sammele

Press/Media: Expert Comment

Description

Op de ynternasjonale dei fan de memmetaal hat Miranda Werkman de hiele dei op 'en paad west troch de provinsje om allegear ferskillende talen 'op te heljen'. Se wie by in trijtalige skoalle yn Easterbierrum, prate mei tolken fan Vluchtelingenwerk en mei Roemeenske studinten oan de Hotelskoalle fan Stenden yn Ljouwert. In Frysk jonkje hat yn it Arabysk tellen leard. Troch dizze dei krijst respekt en begryp foar elkoars taal. Undersiker Lysbeth Jongbloed ûntduts dat Friezen om utens mear it Frysk brûke as earder en dat komt benammen troch ynternet en sosjale media.

Period21 Feb 2018

Media contributions

1

Media contributions