De toan fan Nelleke IJssennagger: "Ynternasjonale froulju"

Press/Media: Other

Description

""Wat wy eins wol witte, mar wêr't wy no op 'e nij wer efterkamen, is dat artikels dy't in relaasje hawwe ta froulju op Wikipedia ûndersnije", seit Mirjam Vellinga fan de Afûk oer it nije projekt WikiWomen dat tiisdei op Ynternasjonale Frouljusdei oankundige waard.
It projekt is in gearwurking tusken Afûk, myn eigen Fryske Akademy en Mercator kennissintrum, Learning Hub Friesland en in gearwurking mei middelbere skoallen yn Fryslân, Irlân en Baskenlân. In ynternasjonaal projekt dus.

Period11 Mar 2022

Media coverage

1

Media coverage