DINGtiid tige kritysk yn brief oan RUG: "Fikse tebeksetter foar it Frysk"

Press/Media: Other

Description

DINGtiid is yn in brief oan Rijksuniversiteit Groningen op 'e nij kritysk op de wize wêrop't ynfolling jûn is oan de learstoel Frysk. It advysorgaan neamt de omgong mei de universitêre frisistyk oan de universiteit "skansearjend foar de status fan it Frysk as twadde rykstaal."
De oanlieding foar it brief binne soargen dy't 'ferskate maatskiplike organisaasjes' mei DINGtiid dield hawwe.
Op 19 oktober makke de universiteit bekend dat taalwittenskipper dr. Anne Merkuur oansteld is as universitêr dosint. Sy moat dêrmei yn de takomst de posysje fan âld-heechlearaar Goffe Jensma ynfolje.

Period03 Nov 2022

Media coverage

1

Media coverage