Dwers: In goeie jonge

  • Willem Smink

Press/Media: Other

Description

Dit earste stikje nei it simmerskoft hie gean sillen oer de oprop fan it Feitsma Fûns om de petysje oan deputearre steaten te ûndertekenjen.

It boadskip: stel as rêder fan de Fryske Akademy gjin topwittenskipper út it bûtenlân oan, mar sykje it tichter by hûs. Mear as fan sa’n heechfleander is der ferlet fan immen dy’t each hat foar it plak fan de Akademy midden yn de Fryske mienskip.

‘Dat is de ivige ellinde by Friezen’, skreau haadredakteur Jacob Noordmans yn in haadartikel yn dizze krante, ‘hja keapje leaver in frjemde kat yn ’e sek as in bekende kat fan it eigen tek’. (Lês noch even it begjin fan dit stikje, as it heal kin ek de deputearren en steateleden).

Period11 Sep 2020

Media contributions

1

Media contributions