Earste blomlêzing fan lhbty+-literatuer út Fryslân. 'Us eigen ynterpretaasje wie liedend'

Press/Media: Other

Description

In blomlêzing fan lhbty+-literatuer wie der yn Fryslân noch net. Hjoed op Rôze Sneon komt dêr feroaring yn. In fiifkoppige redaksje hat yn twa talen mear as hûndert teksten fan mear as santich skriuwers byinoar brocht. Inisjatyfnimmers Jelle Krol en Janneke Spoelstra fertelle. 

Period16 Oct 2021

Media coverage

1

Media coverage