Europeeske dei fan de lytse talen: "Jawis bestiet it Frysk oer hûndert jier noch"

Press/Media: Expert Comment

Description

Op de 'Europeeske dei fan de lytse talen' besiket Omrop Fryslân in tuskenbalâns op te meitsjen. We lizze ûndersiker Jelske Dijkstra fan de Fryske Akademy fiif fragen foar oer de stân fan saken fan it Frysk. It Europeesk buro foar lytse talen (EBLT), ôfdieling Nederlân, fiert dizze dei mei in programma yn Tresoar.

Period26 Sept 2022

Media coverage

1

Media coverage