Hieltiten minder minsken brûke it Frysk en se binne ek minder Frysksinnich wurden. Dat docht bliken út ûndersyk fan de Fryske Akademy. In soad minsken dy't oan it ûndersyk meidien ha sizze fan harsels dat se sawol Frysk- as Nederlânsktalich binne. Se fine it dreech om yn it Frysk troch te praten as in oar it net ferstiet en geane dan út fatsoen oer yn it Nederlânsk.

References

Original titleFrysk wurdt minder brûkt, Friezen wurde minder Frysksinnich
MediumOmrop Fryslân website
URLLink to referring article/media
Release date11/07/2017

ID: 4544149