Fryske Akademy wurket oan nij wurdboek: fan koroana oant tuolleprakkesaasjes

Press/Media: Research

Description

It besteande hânwurdboek Nederlânsk-Frysk datearret al wer fan 1985 en is sa njonkenlytsen aardich datearre. De Fryske Akademy wurket dêrom mei in team oan in nij wurdboek, mei folle mear wurden - lemma's yn wurdboektaal - as yn dy fan 36 jier lyn.

Period11 Sep 2021

Media coverage

1

Media coverage