Fryslân rekket syn bedriuwen kwyt

  Press/Media: Expert Comment

  Description

  Hieltyd faker ferdwine Fryske bedriuwen en komme se yn nasjonale of ynternasjonale hannen. Friesland Foods, Friesland Bank en sûnt koart heart ek soarchfersekerder De Friesland by dit rychje. Hoe slim is dat? Rekket Fryslân hjirtroch in stik fan de identiteit kwyt? Yn Fryslân Hjoed fertelt Marijn Molema fan de Fryske Akademy oft we fjochtsje moatte foar it behâld fan dizze bedriuwen. En Martin Cnossen fan MerkFryslân sit ek oan tafel. Hy hat in dúdlike fyzje op hoe't it yn de takomst moat: mear fokusje op lytsere bedriuwen.

  Period21 Mar 2018

  Media contributions

  1

  Media contributions