Minsken yn Dokkum kinne meikoarten fia ynternet besjen wa't yn de 18de en 19de iuw yn har hûs wenne hat. In hiel soad histoaryske gegevens oer de ynwenners fan Dokkum komme freed offisjeel beskikber. Dat wie wol te finen yn it argyf, mar no kinne Dokkumers thús op de kompjûter of tablet sjen fan wa't it hûs earder wie, wat dy persoan die en hoe ryk of earm oft dy wie.

It is foar it earst yn Nederlân dat sa'n rykdom oan histoaryske bewennersynformaasje sa yn kaart brocht wurdt. It giet om in grut projekt, HisGIS, fan de Fryske Akademy. Dokkum is de earste stêd dêr't dit mei dien wurdt, de kommende jierren folgje mear.

It HisGIS Dokkum is in gearwurking tusken de Fryske Akademy en it Streekarchief Noordoost-Fryslân. It projekt Dokkum makket diel út fan it projekt 'Friesland 1750-1900: personen en percelen', ûnderdiel fan it digitalisearringsprojekt RedBot.

References

TitleHistoaryske bewennersynformaasje oer Dokkum komt online
Media name / outletOmrop Fryslan
Date15/05/2017
URLwww.omropfryslan.nl/nijs/718266-histoaryske-bewennersynformaasje-oer-dokkum-komt-online
PersonsJ.A. Mol

Description

Minsken yn Dokkum kinne meikoarten fia ynternet besjen wa't yn de 18de en 19de iuw yn har hûs wenne hat. In hiel soad histoaryske gegevens oer de ynwenners fan Dokkum komme freed offisjeel beskikber. Dat wie wol te finen yn it argyf, mar no kinne Dokkumers thús op de kompjûter of tablet sjen fan wa't it hûs earder wie, wat dy persoan die en hoe ryk of earm oft dy wie.

It is foar it earst yn Nederlân dat sa'n rykdom oan histoaryske bewennersynformaasje sa yn kaart brocht wurdt. It giet om in grut projekt, HisGIS, fan de Fryske Akademy. Dokkum is de earste stêd dêr't dit mei dien wurdt, de kommende jierren folgje mear.

It HisGIS Dokkum is in gearwurking tusken de Fryske Akademy en it Streekarchief Noordoost-Fryslân. It projekt Dokkum makket diel út fan it projekt 'Friesland 1750-1900: personen en percelen', ûnderdiel fan it digitalisearringsprojekt RedBot.

Period15 May 2017

???projects???

ID: 4242491