Lêzing Anne Hielke Lemstra – ‘Luxwolda: famyljeskiednis yn Lúkswâld’

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

De Fryske Akademy bestiet 85 jier. It Genealogysk Wurkferbân fan ’e Fryske Akademy organisearret dêrom, yn ’e mande mei de Fryske Rie foar Heraldyk, in middei oer Lúkswâldster famyljeskiednis.

Period08 Nov 2023

Media coverage

1

Media coverage

Other

TitleLêzing Genealogysk Wurkferban Fryske Akademy, Leeuwarden
Period19 Mar 2011