Learlingen skriuwe foar Wikipedia oer Fryske froulju tsjin de ‘gender gap’

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

Learlingen út Burgum en Drachten dogge mei oan it Europeeske projekt WikiWomen. It doel: mear gelikensens op Wikipedia foarinoar krije troch mear biografy-siden oer Fryske froulju te skriuwen.
Yn hast alle talen op Wikipedia is de ferhâlding tusken siden oer manlju en froulju sa'n 80-20 persint. Dat moat oars, fine de learlingen fan HAVOtop Burgum en vwo5 fan it Drachtster Lyceum.
Period18 Jan 2023

Media coverage

1

Media coverage