Mercator Meartaligenslêzing op 28 novimber

  • C. van der Meer

Press/Media: Other

Description

De Mercator Meartaligenslêzing wurdt dit jier jûn troch Dr. Sharon Unsworth (Centre for Language Studies, Radboud Universiteit Nimwegen).
Op 28 novimber 2023 sil frou Unsworth in Ingelsktalige presintaasje hâlde mei de titel ‘What (not) to expect when raising or working with bilingual children’, oftewol: ‘Wat (net) te ferwachtsjen as je twatalige bern opfiede of dermei wurkje.’

Period06 Nov 2023

Media coverage

1

Media coverage