Nije beweging yn de Ried: Grutte Ried wurdt Advysried

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

Jelske Dijkstra hat de oanwêzigen foarljochte oer in tal projekten dêr’t Mercator, it Europeesk kennissintrum foar minderheidstalen yn Ljouwert, mei dwaande is. Mercator is dwaande mei in grut tal projekten, dy’t minderheidstalen befoarderje. De organisaasje ferstjoert geregeld in nijsbrief yn it Ingelsk (dêrfoar oanmelde kin op de webside fan Mercator).

Period12 Nov 2023

Media contributions

1

Media contributions