Oer de biografy fan Tony Feitsma

  • Liuwe H. Westra

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

Foar minsken dy’t wat mear oer de biografy fan Tony Feitsma, skreaun troch Liuwe H. Westra, witte wolle en foar dy’t it boek (wol of net) lêzen hawwe is der tiisdei 27 juny in jûn oer op Tresoar.

Period18 Jun 2023

Media coverage

1

Media coverage