Omrop TIP: It ferhaal oer Fikingen en Friezen yn de Thúsakademy

Press/Media: Research

Description

In soad Friezen binne der wis fan: wy binne famylje fan de Fikingen. Mar hoe sit dat no echt? Watfoar rol ha de Fikingen yn ús skiednis hân? Dêroer fertelt Nelleke IJssennagger-van der Pluijm dizze woansdei yn de twadde Thúsakademy.

Period15 Dec 2021

Media coverage

1

Media coverage