Petysje Feitsma Fûns: Nije Akademydirekteur moat bân mei de mienskip fersterkje

  • Willem Smink
  • Thony VisserRijksuniversiteit Groningen

Press/Media: Other

Description

It Feitsma Fûns hat woansdeitemoarn in petysje oanbean oan kommissaris fan de Kening Arno Brok en deputearre Sander de Rouwe út noed oer de takomst fan de Fryske Akademy. It fûns fynt dat de nije direkteur-bestjoerder fan de Fryske Akademy genôch Frysk wêze moat. De Fryske Akademy moat mei beide skonken yn de Fryske mienskip stean.

Period16 Sep 2020

Media coverage

1

Media coverage