Presintaasje yn Noarwegen fan OWL+ ûnderwiismodulen foar bedrige talen

Press/Media: Other

Description

It Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy, docht yn breed Europeesk ferbân ûndersyk nei meartaligens en taallearen op skoalle, thús, en troch kultuerpartisipaasje. De fokus leit dêrby benammen op de regionale en minderheidstalen yn Europa, mar ymmigrantetalen en talen út lytse lannen binne ek ûnderwerp fan ûndersyk.

Period08 Sept 2023

Media coverage

1

Media coverage

Seminar

Title
LocationNord University, Bodo, Norway
Period25 Sept 2023 → 25 Sept 2023
Linkhttps://owlplus.eu/