Sinteklazedei: dizze Fryske doarpen hawwe in bân mei de hillige Nikolaas

Press/Media: Research

Description

De yn 2017 ferstoarne histoarikus Otto Roemeling hat syn libbenswurk makke fan it útsykjen fan gegevens oer hilligen en geastliken yn it noardlike part fan Nederlân. It ûndersyk dat er efterliet, is as 'Corpus Roemeling' digitaal ynsichtlik makke troch de Fryske Akademy.

Roemeling hat ûnder oare in oersjoch makke fan alle patroanhilligen dy't de Fryske midsiuwske parochys oant 1600 hiene. By de stichting fan in tsjerke krige sa'n parochy in patroanhillige mei. Dat wie in beskermhillige, dêr't de tsjerke oan wijd wie. Yn de katolike tsjerke waard sa'n hillige fereare

Period05 Dec 2021

Media coverage

1

Media coverage