Sosjale media jout ympuls, 9 op de 10 Frysktalige jongerein brûkt Frysk

  • Lysbeth Jongbloed-Faber

Press/Media: Research

Description

Njoggen op 'e tsien Frysktalige jongeren brûkt wolris Frysk op sosjale media. Dat docht bliken út ûndersyk fan Lysbeth Jongbloed-Faber. Sy is freed promovearre oan 'e Universiteit Maastricht op it proefskift 'Frisian on social media, the vitality of minority languages in a multilingual online world'.

Period04 Sep 2021

Media coverage

1

Media coverage