Sprekkers socht foar 12e Dei fan de Fryske taalkunde op 6 oktober 2023

Press/Media: Other

Description

It Taalkundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy organisearret dit jier foar de tolfde kear de Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy’t direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk: grammatika, fonetyk/fonology, nammekunde, leksikology, sosjolinguistyk, histoaryske taalkunde. Yn de lêzing kin oer wittenskiplik ûndersyk rapportearre wurde, mar presintaasjes fan ûndersyksplannen, fan spekulaasjes of fan taaldatabanken binne ek wolkom. Lêzingen meie holden wurde yn alle talen dy’t ta de West-Germaanske taalfamylje behearre.

Period08 May 2023

Media coverage

1

Media coverage

Seminar

Title
LocationFryske Akademy, Ljouwert, Netherlands
Period06 Oct 2023 → 06 Oct 2023
Linkhttps://www.fryske-akademy.nl/taalkundedei/