Taalgame om Ljouwert better kennen te learen

  • Helga Zandberg

Press/Media: Other

Description

Der is in nije game oer Ljouwert dy'tst op dyn smartphone spylje kinst: Us lân fan taal. De game giet oer taal en is tagelyk in moai spultsje dêr'tst punten mei skoare kinst. Dat makket it oantreklik, it liket wol wat op Pokémon.

It is ûntwikkele yn opdracht fan de Afûk en de Fryske Akademy mei it doel jongeren te ynteressearjen foar taal. It ûntwerp komt fan game-ûntwikkeler Grendel Games yn de Blokhúspoarte. De game wurdt tongersdeitejûn lansearre by it nije gebou Obe op it Aldehoustertsjerkhôf.

Period18 Jan 2018

Media contributions

1

Media contributions