Takomst stúdzje Frysk soarchlik: 'Sa gau as mooglik fulltime professor nedich'

Press/Media: Other

Description

Der moat sa gau as mooglik wer in selsstannige universitêre stúdzje Frysk komme, mei in fulltime heechlearaar. Dat advys jout de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
Yn it rapport 'De toekomst van de Frisistiek' neamt de KNAW it plak fan it Frysk oan de Nederlânske universiteiten 'zorgelijk'.
Yn de jierren 70 koe noch oan fiif universiteiten Frysk studearre wurde. Mar sûnt 2013 wurdt it Frysk allinnich noch mar oanbean as ûnderdiel fan de stúdzje 'Minorities & Multilingualism' fan Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Period11 Jan 2024

Media contributions

1

Media contributions