Undersyk wapens en wapenútrissing yn Frisia

Press/Media: Research

Description

Undersiker dr. Han Nijdam fan de Fryske Akademy en dr. Johan Nicolai fan de Ryksuniversiteit Grins, earder winner fan de skripsjepriis fan de Fryske Akademy 1996-1998, begeliede in ûndersyk nei wapens en wapenútrissing yn Frisia (of Fresia). It ûndersyk wurdt útfierd troch konservator midsiuwen en terpekultuer Diana Spiekhout fan it Frysk Museum. Hja hat foar de stúdzje in Museumbeurs takend krige.

Period29 Dec 2023

Media coverage

1

Media coverage