Wat it histoarysk kadaster ús bringe kin

Press/Media: Research

Description

It kadaster is de offisjele ynstânsje dy’t grûnbesit en de eksakte grinzen dêrfan byhâldt. Elkenien dy’t in hûs of in lape grûn keapet, stiet dêryn fermeld. Mar it kadaster is net allinnich in boarne mei de aktuele registraasje. It giet mar leafst twa iuwen tebek, wêrtroch’t it in skat oan unike histoaryske data befettet, mar tagelyk ek de iennige mooglikheid om âld Nederlân unifoarm oant op detailnivo te rekonstruearjen. It Historisch Geografisch Informatie Systeem, koartsein projekt HisGIS, docht dat.

Period13 Sep 2019

Media coverage

1

Media coverage