Wat wurdt der net in frjemds betocht

Press/Media: Other

Description

Jouwert Jouwertsma beweegde as liberaal Frysk skriuwer om 1800 hinne fan it stikelige Dykstra-realisme nei de Troelstra-romantyk. Hoe gie him dat ôf? Rients Aise Faber skynt ljocht op in beheind mar nijsgjirrich oeuvre.

Period16 Oct 2021

Media coverage

1

Media coverage