Wittenskippers Fryske taal: As we ús fakgebiet rêde wolle, moat der no aksje komme

Press/Media: Other

Description

Dy hoop is tige wolkom, want op de universiteiten is de rol fan it Frysk de lêste desennia hurd lytser wurden. Dat bliek wol op it sympoasium fan ferline jier. "Fyftich jier lyn wiene op sa'n sympoasium de heechleararen fan Leiden, Utrecht, de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en dy fan Grins", seit professor emearitus Rolf Bremmer, dy't earder bysûnder heechlearaar Frysk wie oan de universiteit fan Leiden. "Wat is dêr no fan oerbleaun? Yn Amsterdam allinnich noch yn dieltiid en yn Grins is it no ûnderdiel fan de stúdzje Minderheden en Meartalichheid."

Period10 Jun 2020

Media coverage

1

Media coverage