Wurkgroepkes moatte soelaas biede foar ideeën oer Fryske taal en kultuer

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

Njoggen Fryske ynstânsjes wurkje tenei gear om in sterker 'kennisfjild oer de Fryske taal en kultuer' te krijen. It giet bygelyks om de Fryske Akademy en Afûk, mar ek om it Fries Sociaal Planbureau en de learstoel Frysk by RUG Campus Fryslân. Se wurkje gear op oantrúnjen fan de provinsje Fryslân.

De njoggen ynstellingen binne de Fryske Akademy, Afûk, RUG Campus Fryslân, Tresoar, Fakulteit Letteren fan Rijksuniversiteit Groningen mei de learstoel Fryske taal en letterkunde, Lektoraat Meartaligens en Belêzenheid by NHL Stenden, it Fries Sociaal Planbureau, Sintrum Frysktalige Berne-opgang. Ek advys fan DINGtiid wurdt meinommen.

Period23 Mar 2021

Media contributions

1

Media contributions