1. 2019
 2. [Review of: Le lingue del Mare del Nord [= Filologia Germanica-Germanic Philology 9 (2017)] (Milano, Prometheus, ISBN 978-88-8220-233-0)

  Dyk, S. 10 Jul 2019 In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, p. 79-83

  Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

 3. Ynkoarte nammen yn it Frysk

  Visser, W. 10 Jul 2019 In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, p. 49-69

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 4. Aspekten fan Fryske Literatuer : Special Issue on Frisian literature: It Beaken 2018 (3-4)

  Hoekstra, E. & Salverda, R. 05 Jul 2019 In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4

  Research output: Contribution to journal/periodicalSpecial issue (editorship)Scientific

 5. Friese letterkunde: Ogen open, nieuwe ontdekkingen

  Hoekstra, E. & Salverda, R. 05 Jul 2019 In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, 16 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 6. Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra

  de Vries, A. 05 Jul 2019 In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, p. 268-281

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 7. It riedsel fan Pommeren

  Hoekstra, E. Jul 2019 In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 25, 4, p. 8-11

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 8. Hoe't Salomon Levy in ferneamd man wurden is.

  Vries, O. 21 Jun 2019 In : De sneuper : officieel orgaan van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland te Dokkum. 134, p. 8-10

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 9. Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd

  Bergsma, W., Mol, J. A. (ed.), Cools, C. H. L. I. (ed.), Van Berkel, K. (ed.) & Janssen, L. 14 Jun 2019 Hilversum: Verloren. 330 p. (Fryske Akademy; vol. 1115)

  Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

 10. Bij Stork

  Molema, A. M. 11 Jun 2019 In : BMGN - Low Countries Historical Review. 134, 2

  Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...235 Next

ID: 8594