1. 2019
 2. Waling Dykstra op 'e nij ûntdutsen

  de Vries, A., 06 Sep 2019, In : Letterhoeke. 15, 2, p. 6-7

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 3. Stellingwarfs even in wat groter verbaand: inkelde Nedersaksische mannefestoasies op komst

  Bloemhoff, H., 29 Aug 2019, 47, 4, p. 7-8

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 4. Master Wopke Jakobs de Jong: in drystmoedige Amos yn Sint Jabik

  de Vries, A., 21 Aug 2019, In : Bildtse Post.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 5. Frysk en Ingelsk I: Binne Frysk en Ingelsk sustertalen?

  Hoekstra, E., Aug 2019, 68, 2, p. 17

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 6. Sipke Brandsma, de onbekende Friese kroniekschrijver

  de Vries, A., 12 Jul 2019, In : Friesch Dagblad. p. 23

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 7. [Review of: Le lingue del Mare del Nord [= Filologia Germanica-Germanic Philology 9 (2017)] (Milano, Prometheus, ISBN 978-88-8220-233-0)

  Dyk, S., 10 Jul 2019, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, p. 79-83

  Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

 8. Ynkoarte nammen yn it Frysk

  Visser, W., 10 Jul 2019, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, p. 49-69

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 9. Spatial Humanities Netherlands. Towards a national collaborative network

  Zijdeman, R. L., Stapel, R. J., Beek, W., Mac Gillavry, E., Mol, J. A., Spaan, B., van Steensel, A. & Vermaut, T., 07 Jul 2019, p. nr. 0699.

  Research output: Contribution to conferencePaperProfessional

 10. Aspekten fan Fryske Literatuer : Special Issue on Frisian literature: It Beaken 2018 (3-4)

  Hoekstra, E. (Guest ed.) & Salverda, R. (Guest ed.), 05 Jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4

  Research output: Contribution to journal/periodicalSpecial issue (editorship)Scientific

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...236 Next

ID: 8594