• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Netherlands

  • Netherlands

Research Output

Filter
Book/Film/Article review
2020

[Review of: Lytse bal, grut spul. Artikels oer keatshistoarje en keatskultuer, Pieter Breuker [Leeuwarden, 2018)]

Oosterhaven, B., 15 Jun 2020, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 81, 3-4, p. 171-175

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
File
2 Downloads (Pure)

It wetter om 'e tosken

Oosterhaven, B., 12 Aug 2020, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access
2019

[Review of: Ad van der Zee, De Wendische Oorlog: Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw (Hilversum, 2018)]

Brand, A. J., Oct 2019, In : Tijdschrift voor Zeegeschiedenis. 2019, 2, 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: Gerard Löbker, Hans van den Broek en Hans Morssinghof, Bij Stork. (W Books, 9789462583047)]

Molema, A. M., 11 Jun 2019, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 134, 2

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access

[Review of: Le lingue del Mare del Nord [= Filologia Germanica-Germanic Philology 9 (2017)] (Milano, Prometheus, ISBN 978-88-8220-233-0)

Dyk, S., 10 Jul 2019, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, p. 79-83

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access

Feteranefolk

Oosterhaven, B., 24 Dec 2019, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access

In album stiiffol hits

Oosterhaven, B., 05 Apr 2019, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access

It queerjen fan Reinke. [Review of: Reinke, in lytse skiednis fan in grutte frou; Neeltje Bonnema, Bornmeer 2017, ISBN 9789056154257]

Spoelstra, J., 08 Jan 2019, In : Ensafh. 10, 6, p. 30-33

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
2018

[Besprek fan: Nieuwe Encyclopedie van Fryslân]

Duijff, P. & Hemminga, P., 10 Apr 2018, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 79, 1-2, p. 106-125 20 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
File
37 Downloads (Pure)

[Review of: Timothy Jacob-Owens, Multilingualism on Amrum. Language contact and variation 1839-1851 (Estrikken/Alstrake 105) Kiel-Groningen, 2017, ISBN 978-3-954743-06-5]

Duarte, J. D. S., Jul 2018, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 67, 1-2, p. 80-83

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
File
21 Downloads (Pure)

Op ’e ferfryskjende toer: nije cd’s fan Gerard Rinsma en Onno Loonstra

Oosterhaven, B., 06 Apr 2018, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access

‘Friersk’, in fenomenaal goed album!

Oosterhaven, B., 13 Oct 2018, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access
2017

[Review of: Laura Crombie, Archery and Crossbow Guilds in Medieval Flanders 1300-1500 (Woodbridge 2016)]

Mol, J. A., Oct 2017, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 132

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
Open Access

'Frysker wurdt it net'

Oosterhaven, B., 14 Mar 2017, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access

Reboelje 2.mear [Review of: Tigers fan Greonterp, Tigers fan Greonterp (CD, 2017)]

Oosterhaven, B., Oct 2017, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 16, 4

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

2016

[Besprek] A.T. Popkema, L. Folkertsma, R. Veenbaas en A. Riemersma (red.), Wittenskip en Beweging. Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma.

Ybema, J., Aug 2016, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 65, 1-2, p. 78-81 4 p., 930.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
File
20 Downloads (Pure)
Open Access
File
41 Downloads (Pure)

Bespreking van Rik Schutz en Ludo Permentier, Met zoveel woorden. Gids voor trefzeker taalgebruik (2016)

van der Kuip, F. J., 2016, In : Trefwoord. jaargang 2016

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access

Onderhoudsmonteurs van het literaire systeem. 250 jaar Maatschappij Nederlandse Letterkunde: [Review van het gedenkboek van de Maatschappij]

Salverda, R., Nov 2016, In : Ons Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift. 59, 4, p. 160-161

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Review of [Oscar Strik: Modelling Analogical Change. A History of Swedish and Frisian Verb Inflection; (dissertation Groningen, 2015)]

Merkuur, A. A., Dec 2016, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 65, 3-4, p. 190-193

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
File
10 Downloads (Pure)

Tsien bysûndere bibelske balladen [Review of: Roel Slofstra (2015) In spyltuech bin ik (CD) en De Skepping (CD).]

Oosterhaven, B., 19 Mar 2016, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access

Twa utersten [Review of: Jacob Laverman (2016) De lady en de boerenlul (CD) en Brandewyn (2016) Fammen Fantastiko (CD).]

Oosterhaven, B., 24 May 2016, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access

[Review of: Anne Kirkham en Cordelia Warr (editors), Wounds in the Middle Ages. History of Medicine in Context (Farnham: Ashgate 2014)]

Nijdam, J. A., 2015, In : Isis. 106, 4

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Book review: Chris de Bont, Amsterdamse boeren.

Worst, D., 2015, In : The Medieval Low Countries. An Annual Review. 2, p. 294-296 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

De Fryske John Hiatt [Review of: Marcel Smit (2014) Mear muzyk.]

Oosterhaven, B., 28 Feb 2015, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access

In dynamyske syktocht [Review of: Wiebe Kaspers (2015) Teaterprogramma: It Gouden fjild/ CD: Nei sa'n dei.]

Oosterhaven, B., 24 Apr 2015, In : Ensafh.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Open Access
2014

Besprek [Review of: Ph. H. Breuker (2013) Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland]

Bergsma, W., 2014, In : Wjerklank : Tydskrift fan it Obe Postma Selskip. 8, 15, p. 13-14 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Foar as de dei foarby is. [Review of: Wilco Berga (2013) Dagen dûnsje foarby.]

Oosterhaven, B., 25 Jan 2014, In : Ensafh. 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

In miste kâns. [Review of: Minke & Eelco (2013) Sorry!]

Oosterhaven, B., 13 Apr 2014, In : Ensafh. 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

It hert iepen foar NNB. [Review of: NNB (2014) Tekene foar it Libben.]

Oosterhaven, B., 04 Oct 2014, In : Ensafh. 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Ynspirearre fakmanskip. [Review of: Grytz & Grize (2013) Twa.]

Oosterhaven, B., 12 Feb 2014, In : Ensafh. 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing