1. 1991
 2. Aldwesterlauwersk Frysk /e:/ yn it Nijwesterlauwerske Frysk

  Versloot, A. P., 1991, In : It Beaken. 53, 2, p. 71-96 26 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 3. Kût, skynbonke en "Fessel": in strukturalistyske wurdstúdzje

  Versloot, A. P., 1991, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 40, 1/2, p. 1-20 21 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 4. 1992
 5. De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 4, p. 59-69 11 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 6. "Kunt u mij de weg naar Himmelum vertellen mijnheer?" Over hoe het is en hoe het verder moet met het Fries op de topografische kaarten

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 3, p. 26-34 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 7. 1994
 8. Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk

  Versloot, A. P., 1994, In : Mear oer fryske taal en kultuer. 12, p. 18-19 2 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 9. 'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten, eine strukturell-semantische Untersuchung

  Versloot, A. P., 1994, Kiel: Christian-Albrechts-Universtität. 129 p. (Co-Frisica)

  Research output: Book/ReportBookScientific

 10. 1995
 11. De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

  Versloot, A. P., 1995, In : Tydskrift foar Fryske Taalkunde. 10, 3, p. 69-105 37 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 12. 1996
 13. De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach

  Versloot, A. P., 1996, Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen. Ebeling, R. (ed.). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 10. p. 37-44 8 p. (Fryske Nammen).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 14. Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen

  Versloot, A. P., 1996, A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday. Petersen, A. (ed.). Odense/Bredstedt: Odense University Press / Nordfriisk Instituut, Vol. 28/29. p. 241-250 597 p. (NOWELE).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

ID: 18127