1. Article › Scientific › Not peer-reviewed
 2. Aldwesterlauwersk Frysk /e:/ yn it Nijwesterlauwerske Frysk

  Versloot, A. P., 1991, In : It Beaken. 53, 2, p. 71-96 26 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 3. Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk

  Versloot, A. P., 2002, In : It Beaken. 64, p. 247-271 25 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 4. De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

  Versloot, A. P., 1995, In : Tydskrift foar Fryske Taalkunde. 10, 3, p. 69-105 37 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 5. De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 4, p. 59-69 11 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 6. Friese plaatsnamen als cultureel erfgoed

  Ormeling, F. J. & Versloot, A. P., 2008, In : It Beaken. 70, 1/2, p. 3-22 20 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 7. It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'

  Versloot, A. P., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, 3/4, p. 131-139 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 8. "Kunt u mij de weg naar Himmelum vertellen mijnheer?" Over hoe het is en hoe het verder moet met het Fries op de topografische kaarten

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 3, p. 26-34 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 9. Kût, skynbonke en "Fessel": in strukturalistyske wurdstúdzje

  Versloot, A. P., 1991, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 40, 1/2, p. 1-20 21 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 10. Op syk nei it Fryske genoom

  Versloot, A. P., 2001, In : De Vrije Fries. 81, p. 119-122 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 11. Spoaren fan 'fokaallykwicht' yn it Fêstewâlnoardfrysk

  Versloot, A. P., 2002, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 51, p. 55-69 15 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

ID: 18127