1. 2008
 2. Tusken talen : it ferhaal fan de Fryske taal

  Jonkman, R. J. & Versloot, A. P. 2008 Ljouwert: Afûk. 144 p.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 3. 2006
 4. Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects

  van den Berg, B. L., Goeman, A. C. M., van Reenen, P. & Versloot, A. P. 2006 Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 - August 2, 2003. Timuska, A. (ed.). Riga: Latvian Language Institute University of Latvia, p. 62-80

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 5. It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'

  Versloot, A. P. 2006 In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, 3/4, p. 131-139 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 6. 2005
 7. De skriuwer op it spoar: resjersjewurk yn de Fryske literatuer

  Versloot, A. P. 2005 In : De Pompeblêden: tydskrift foar Fryske stúdzje. 76, p. 62-65 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 8. Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen

  van der Meer, C., Albers, W. P. J. M., van der Meer, P. L. G., Versloot, A. P. & Boelhouwer, B. 2005

  Research output: Non-textual formDatabaseScientific

 9. 'Why Old Frisian is still quite old'

  Versloot, A. P. 2005 In : Folia Linguistica Historica. XXV, 1/2, p. 253-298 46 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 10. 2004
 11. Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen.

  Versloot, A. P. 2004 In : De Pompeblêden: tydskrift foar Fryske stúdzje. 75, p. 2-3 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 12. Stedsk: in nuver grienmank?

  Versloot, A. P. 2004 In : De Pompeblêden: tydskrift foar Fryske stúdzje. 75, p. 42-44 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 13. 2003
 14. Fries in Holland in de 17e eeuw

  Versloot, A. P. 2003 In : Taal & Tongval. 55, p. 1-40 41 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

ID: 18127