1. 2008
 2. TuskenTalen

  Jonkman, R. J. & Versloot, A. P., 2008, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 3. Tusken talen : it ferhaal fan de Fryske taal

  Jonkman, R. J. & Versloot, A. P., 2008, Ljouwert: Afûk. 144 p.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 4. 2006
 5. Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects

  van den Berg, B. L., Goeman, A. C. M., van Reenen, P. & Versloot, A. P., 2006, Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 - August 2, 2003. Timuska, A. (ed.). Riga: Latvian Language Institute University of Latvia, p. 62-80

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 6. It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'

  Versloot, A. P., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, 3/4, p. 131-139 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 7. 2005
 8. De skriuwer op it spoar: resjersjewurk yn de Fryske literatuer

  Versloot, A. P., 2005, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 76, p. 62-65 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 9. Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen

  van der Meer, C., Albers, W. P. J. M., van der Meer, P. L. G., Versloot, A. P. & Boelhouwer, B., 2005

  Research output: Non-textual formDatabaseScientific

 10. 'Why Old Frisian is still quite old'

  Versloot, A. P., 2005, In : Folia Linguistica Historica. XXV, 1/2, p. 253-298 46 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 11. 2004
 12. Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen.

  Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, p. 2-3 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 13. Stedsk: in nuver grienmank?

  Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, p. 42-44 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

ID: 18127