1. 2002
 2. Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk

  Versloot, A. P., 2002, In : It Beaken. 64, p. 247-271 25 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 3. Die wangeroogischen Diminutivendungen -uuk und -iik

  Versloot, A. P., 2002, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 56, p. 223-231 8 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 4. Spoaren fan 'fokaallykwicht' yn it Fêstewâlnoardfrysk

  Versloot, A. P., 2002, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 51, p. 55-69 15 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 5. 2001
 6. Ältere ostfriesische Sprache und Literatur

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Niemeyer, p. 741-744 4 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 7. Das Wangeroogische

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, p. 423-429 7 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 8. Grundzüge ostfriesischer Sprachgeschichte

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, p. 734-740 8 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 9. Op syk nei it Fryske genoom

  Versloot, A. P., 2001, In : De Vrije Fries. 81, p. 119-122 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 10. Ta de etymology fan de plaknamme De Tike en Nederlânsk veek

  Versloot, A. P., 2001, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 50, p. 1-13 14 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 11. Twa etymologyske stúdzjes: Westerlauwerskfrysk nuet en Egmondsk glaai/Sölring glaat

  Versloot, A. P., 2001, In : It Beaken. 63, p. 118-124 7 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 12. Vergleichende Aspekte friesischer Lautgeschichte

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Niemeyer, p. 767-775 9 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 Next

ID: 18127