1. 1999
 2. Westerlauwerskfryske dialektology

  Versloot, A. P. 1999 In Skiednis fan 'e Fryske Taalkunde. Dykstra, A. & Bremmer, R. H. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 228-241 372 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 3. 1997
 4. 1996
 5. De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach

  Versloot, A. P. 1996 Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen. Ebeling, R. (ed.). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 10, p. 37-44 8 p. (Fryske Nammen)

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 6. Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen

  Versloot, A. P. 1996 A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday. Petersen, A. (ed.). Odense/Bredstedt: Odense University Press / Nordfriisk Instituut, Vol. 28/29, p. 241-250 597 p. (NOWELE)

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 7. Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk

  Versloot, A. P. 1996 In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 45, p. 36-54 20 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 8. 1995
 9. De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

  Versloot, A. P. 1995 In : Tydskrift foar Fryske Taalkunde. 10, 3, p. 69-105 37 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 10. 1994
 11. Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk

  Versloot, A. P. 1994 In : Mear. 12, p. 18-19 2 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 12. 'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten, eine strukturell-semantische Untersuchung

  Versloot, A. P. 1994 Kiel: Christian-Albrechts-Universtität. 129 p. (Co-Frisica)

  Research output: Book/ReportBookScientific

 13. 1992
 14. De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag

  Versloot, A. P. 1992 In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 4, p. 59-69 11 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Previous 1...4 5 6 7 8 9 Next

ID: 18127