1. 2001
 2. Vergleichende Aspekte friesischer Lautgeschichte

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Niemeyer, p. 767-775 9 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 3. 1999
 4. Westerlauwerskfryske dialektology

  Versloot, A. P., 1999, In Skiednis fan 'e Fryske Taalkunde. Dykstra, A. & Bremmer, R. H. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 228-241 372 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 5. 1997
 6. 1996
 7. De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach

  Versloot, A. P., 1996, Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen. Ebeling, R. (ed.). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 10. p. 37-44 8 p. (Fryske Nammen).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 8. Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen

  Versloot, A. P., 1996, A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday. Petersen, A. (ed.). Odense/Bredstedt: Odense University Press / Nordfriisk Instituut, Vol. 28/29. p. 241-250 597 p. (NOWELE).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 9. Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk

  Versloot, A. P., 1996, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 45, p. 36-54 20 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 10. 1995
 11. De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

  Versloot, A. P., 1995, In : Tydskrift foar Fryske Taalkunde. 10, 3, p. 69-105 37 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 12. 1994
 13. Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk

  Versloot, A. P., 1994, In : Mear oer fryske taal en kultuer. 12, p. 18-19 2 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 14. 'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten, eine strukturell-semantische Untersuchung

  Versloot, A. P., 1994, Kiel: Christian-Albrechts-Universtität. 129 p. (Co-Frisica)

  Research output: Book/ReportBookScientific

Previous 1...4 5 6 7 8 9 Next

ID: 18127