1. 1991
 2. Aldwesterlauwersk Frysk /e:/ yn it Nijwesterlauwerske Frysk

  Versloot, A. P., 1991, In : It Beaken. 53, 2, p. 71-96 26 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 3. Kût, skynbonke en "Fessel": in strukturalistyske wurdstúdzje

  Versloot, A. P., 1991, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 40, 1/2, p. 1-20 21 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 4. 1992
 5. De weergave van aardrijkskundige namen in het Europa van vandaag

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 4, p. 59-69 11 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 6. "Kunt u mij de weg naar Himmelum vertellen mijnheer?" Over hoe het is en hoe het verder moet met het Fries op de topografische kaarten

  Versloot, A. P., 1992, In : Kartografisch Tijdschrift. XVIII, 3, p. 26-34 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 7. 1994
 8. Dea fan in Eastfryske taal, de ûndergong fan it Wangereagersk

  Versloot, A. P., 1994, In : Mear oer fryske taal en kultuer. 12, p. 18-19 2 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 9. 'Fuß' und 'Bein' in den modernen friesischen Mundarten, eine strukturell-semantische Untersuchung

  Versloot, A. P., 1994, Kiel: Christian-Albrechts-Universtität. 129 p. (Co-Frisica)

  Research output: Book/ReportBookScientific

 10. 1995
 11. De Wangereager wurdlist fan U.J. Seetzen fan 1799

  Versloot, A. P., 1995, In : Tydskrift foar Fryske Taalkunde. 10, 3, p. 69-105 37 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 12. 1996
 13. De foarming fan famyljenammen yn it dialekt fan Wangereach

  Versloot, A. P., 1996, Friezen, in bondel stúdzjes oer persoansnammen. Ebeling, R. (ed.). Ljouwert: Fryske Akademy, Vol. 10. p. 37-44 8 p. (Fryske Nammen).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 14. Konsonantgeminaten in der Sprache der Wangerooger: eine Einmaligkeit unter den westgermanischen Sprachen

  Versloot, A. P., 1996, A Frisian and Germanic Miscellany. Published in Honour of Nils Århammar on his Sixty-Fifth Birthday. Petersen, A. (ed.). Odense/Bredstedt: Odense University Press / Nordfriisk Instituut, Vol. 28/29. p. 241-250 597 p. (NOWELE).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 15. Wittenskip en taalplenning. Oer de nije hânwurdboeken fan it Fering-Öömrang, it Mooringer Frasch en it Wiringhiirder Freesk

  Versloot, A. P., 1996, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 45, p. 36-54 20 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 16. 1997
 17. 1999
 18. Westerlauwerskfryske dialektology

  Versloot, A. P., 1999, In Skiednis fan 'e Fryske Taalkunde. Dykstra, A. & Bremmer, R. H. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 228-241 372 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 19. 2001
 20. Ältere ostfriesische Sprache und Literatur

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Niemeyer, p. 741-744 4 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 21. Das Wangeroogische

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, p. 423-429 7 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 22. Grundzüge ostfriesischer Sprachgeschichte

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Tübingen: Niemeyer, p. 734-740 8 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 23. Op syk nei it Fryske genoom

  Versloot, A. P., 2001, In : De Vrije Fries. 81, p. 119-122 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 24. Ta de etymology fan de plaknamme De Tike en Nederlânsk veek

  Versloot, A. P., 2001, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 50, p. 1-13 14 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 25. Twa etymologyske stúdzjes: Westerlauwerskfrysk nuet en Egmondsk glaai/Sölring glaat

  Versloot, A. P., 2001, In : It Beaken. 63, p. 118-124 7 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 26. Vergleichende Aspekte friesischer Lautgeschichte

  Versloot, A. P., 2001, Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Niemeyer, p. 767-775 9 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 27. 2002
 28. Brekking yn it Skylger Frysk en Súdwesthoeksk

  Versloot, A. P., 2002, In : It Beaken. 64, p. 247-271 25 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 29. Die wangeroogischen Diminutivendungen -uuk und -iik

  Versloot, A. P., 2002, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 56, p. 223-231 8 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 30. Spoaren fan 'fokaallykwicht' yn it Fêstewâlnoardfrysk

  Versloot, A. P., 2002, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 51, p. 55-69 15 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 31. 2003
 32. Fries in Holland in de 17e eeuw

  Versloot, A. P., 2003, In : Taal & Tongval. 55, p. 1-40 41 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 33. 2004
 34. Fryske wetternammen. In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen.

  Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, p. 2-3 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 35. Stedsk: in nuver grienmank?

  Versloot, A. P., 2004, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 75, p. 42-44 3 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 36. 2005
 37. De skriuwer op it spoar: resjersjewurk yn de Fryske literatuer

  Versloot, A. P., 2005, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 76, p. 62-65 4 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 38. Digitale Bibliotheek Europese Minderheidstalen

  van der Meer, C., Albers, W. P. J. M., van der Meer, P. L. G., Versloot, A. P. & Boelhouwer, B., 2005

  Research output: Non-textual formDatabaseScientific

 39. 'Why Old Frisian is still quite old'

  Versloot, A. P., 2005, In : Folia Linguistica Historica. XXV, 1/2, p. 253-298 46 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 40. 2006
 41. Dynamic Dialectology in the 21th Century. The Morphology and Phonology of Dutch, Flemish and Frisian Dialects

  van den Berg, B. L., Goeman, A. C. M., van Reenen, P. & Versloot, A. P., 2006, Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists; Riga, July 28 - August 2, 2003. Timuska, A. (ed.). Riga: Latvian Language Institute University of Latvia, p. 62-80

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 42. It auteurskip en de datearring fan 'Ansck in Houck'

  Versloot, A. P., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, 3/4, p. 131-139 9 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 43. 2008
 44. Friese plaatsnamen als cultureel erfgoed

  Ormeling, F. J. & Versloot, A. P., 2008, In : It Beaken. 70, 1/2, p. 3-22 20 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

 45. Het Fries als voorbeeldige taal - in alle stadia

  Versloot, A. P., 2008, Jaarverslag 2007 KNAW. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), p. 106 160 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 46. Mechanisms of Language Change: Vowel Reduction in 15th century West Frisian

  Versloot, A. P., 2008, Utrecht: LOT Publications. 368 p.

  Research output: PhD ThesisPhD thesisScientific

 47. Morfo-bestân, Morphological Database Modern Frisian

  Versloot, A. P. & Slofstra, B., 2008

  Research output: Non-textual formDatabaseScientific

 48. Oorsprongen van het stadsfries

  van Bree, C. & Versloot, A. P., 2008, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. (Fryske Akademy)

  Research output: Book/ReportBookScientific

 49. Publyksgearfetting fan/publiekssamenvatting van Mechanisms of Language Change

  Versloot, A. P., 2008, Hilaard: Eigen beheer. 44 p.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 50. Taalgeniet en Taalgenoat (10 taalcolumns)

  Versloot, A. P., 2008, In : Friesch Dagblad.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 51. TuskenTalen

  Jonkman, R. J. & Versloot, A. P., 2008, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 52. Tusken talen : it ferhaal fan de Fryske taal

  Jonkman, R. J. & Versloot, A. P., 2008, Ljouwert: Afûk. 144 p.

  Research output: Book/ReportBookScientific

 53. Promoasje A.P. Versloot

  Versloot, A. P., 07 Nov 2008, In : Leeuwarder Courant.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

 54. Promoasje A.P. Versloot (FD)

  Versloot, A. P., 15 Nov 2008, In : Friesch Dagblad.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

 55. 2010
 56. Een echte Amelander spreekt dialect

  Versloot, A. P., 2010, In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd. 9, 4, p. 42-43

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 57. Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïnvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries

  Slofstra, B., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2010, In : Taal & Tongval. 61, p. 21-44 24 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 58. The Frisian Language Database as a tool for semantic research

  Versloot, A. P. & Slofstra, B., 2010, Proceedings of the XIV Euralex International Congress. Dykstra, A. & Schoonheim, T. (eds.). Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy, p. 1399-1404

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 59. 2011
 60. De kracht van de herhaling

  Versloot, A. P., 2011, Leeuwarden ; Amsterdam: Fryske Akademy ; Universiteit van Amsterdam. 16 p. (Fryske Akademy)

  Research output: Book/ReportBookScientific

 61. Yntegrearre Wittenskiplike Databank fan it Frysk, fersy 2011

  Nijdam, J. A., Versloot, A. P. & Drukker, D., 2011

  Research output: Non-textual formDatabaseScientific

 62. 2012
 63. Changes in the use of the Frisian quantifiers EA/OAIT "ever" between 1250 and 1800

  Hoekstra, E., Slofstra, B. & Versloot, A. P., 2012, Historical Linguistics 2009. Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-14 August 2009. van Kemenade, A. & de Haas, N. (eds.). Berlin: John Benjamins Publishing, Vol. 320. p. 171-189 (Current Issues in Linguistic Theory).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 64. De taal van Hindeloopen

  Versloot, A. P., 2012, Hindeloopen, stad van levende herinneringen. Gildemacher, K. F. (ed.). Leeuwarden: PENN, p. 141-147 160 p.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

 65. Kodeks Siccama. Spoaren fan in ferdwûn Aldwestfrysk rjochtshânskrift.

  Nijdam, J. A. & Versloot, A. P., 2012, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 61, 1-2, p. 1-56 56 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 66. 2013
 67. Frisian place-names and place-names in Friesland

  Versloot, A. P., 2013, In : Onoma. 46, p. 127-150

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 68. Language varieties in the province of Fryslân

  de Haan, G. J., Bloemhoff, H. & Versloot, A. P., 2013, Language and Space. Dutch. Huiskens, F. & Taeldeman, J. (eds.). Berlin: De Gruyter Mouton, p. 721-738

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 69. The Old Frisian e-plurals

  Versloot, A. P. & Adamczyk, E., 2013, De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. Brand, A. J., Groen, B. M., Hoekstra, E. & van der Meer, C. (eds.). Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 1075. p. 419-434 16 p. (Fryske Akademy).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 70. Westgermaans *ē1 in het Noord-Hollands: een Ingweoonse mythe?

  Versloot, A. P., 2013, In : It Beaken. 74 (2012), 1-2, p. 101-121

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 71. 2014
 72. Corpus Size and Composition: Evidence from the Inflectional Morphology of Nouns in Old English and Old Frisian

  Versloot, A. P. & Adamczyk, E., 2014, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 73, p. 539-569 31 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 73. Die –ar-Plurale im Altwestfriesischen mit einem Exkurs über die sächlichen Plurale im Westfriesischen

  Versloot, A. P., 2014, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 63, 3-4, p. 63-114 51 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 74. Methodological Reflections on the Emergence of Old Frisian

  Versloot, A. P., 2014, 67, 1, p. 23-49 27 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 75. The Runic Frisian vowel system: the earliest history of Frisian and Proto-Insular North Frisian

  Versloot, A. P., 2014, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 72, p. 35-62 28 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 76. 2015
 77. An agent-based model of a historical word order change

  Bloem, J., Versloot, A. P. & Weerman, F. P., 2015, Proceedings of the 6th Workshop on Cognitive Aspects of Computational Language Learning (CogACLL): Association for Computational Linguistics. Lisbon

  Research output: Chapter in book/volumeContribution to conference proceedingsScientificpeer-review

 78. Die “Friesischen” Wörter in der Lex Frisionum

  Versloot, A. P., 2015, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. p. 1-10

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 79. Een korte geschiedenis van de Friese taal: kenmerken en overlevering

  Versloot, A. P., 2015, Basisboek historische taalkunde van het Nederlands: met afzonderlijke aandacht voor het Brabants, Fries, Limburgs, Nedersaksisch, Vlaams en Zeeuws. Bloemhoff, H. & Streekstra, N. F. (eds.). Groningen: Uitgeverij kleine Uil, p. 329-340

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 80. Feitsma en de "Autografem"

  Versloot, A. P., 2015, Wittenskip en beweging: skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma. Ljouwert: Wijdemeer, p. 41-46

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 81. Frequency and analogy in Early Modern Frisian verb inflection

  Strik, O. & Versloot, A. P., 2015, Modelling Analogical Change A history of Swedish and Frisian verb inflection. Strik, O. (ed.). Groningen: proefschrift Rijksuniversiteit Groningen, p. 165-177 (Groningen Dissertations in Linguistics; no. 137).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

 82. Frisian sociological language survey goes linguistic: Introduction to a new research component.

  Stefan, M. H., Klinkenberg, E. L. & Versloot, A. P., 2015, Philologia Frisica Anno 2014. Lêzings fan it tweintichste Frysk Filologekongres fan de Fryske Akademy op 10. 11 en 12 desimber 2014. Brand, A. J., Hoekstra, E., Spoelstra, J. & Van de Velde, H. (eds.). Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 1091. p. 240-257 (Fryske Akademy).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

 83. Morphological variation in the speech of Frisian-Dutch bilinguals. (Dis)similarity of linking suffixes and plural endings

  Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Neijt, A., 2015, In : Linguistic Approaches to Bilingualism (LAB). 5, 3, p. 356-378 23 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 84. Three-Verb Clusters in Interference Frisian: A Stochastic Model over Sequential Syntactic Input

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2015, In : Language and Speech. 59, 1, p. 43-58

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 85. Vowel Epenthesis in Early Germanic Runic Inscriptions

  Damsma, L. & Versloot, A. P., 2015, 6, p. 21-64

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 86. Taalferoaring troch twataligens: hoe’t Frysk Hollânsk wurdt

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 02 Oct 2015.

  Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

 87. Hoe Fries Hollands wordt: Taalverandering door tweetaligheid

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 23 Oct 2015.

  Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

 88. 2016
 89. Attraction between words as a function of frequency and representational distance: words in the bilingual brain

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 2016, In : Linguistics. 54, 6, p. 1223-1240 18 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 90. Het Taalportaal: Een nieuwe wetenschappelijke grammatica voor het Nederlands en het Fries (en het Afrikaans).

  van der Wouden, T., Audring, J., Bennis, H. J., Beukema, F., Booij, G. E., Broekhuis, H., Corver, N., Cremers, C., Dernison, R., den Dikken, M., Dyk, S., Gussenhoven, C., de Haan, G., van Heuven, V., Hoekstra, E., Hoekstra, J., Hoogeveen, B., de Jong, G. A., Keizer, E., Kirstein, A. & 12 othersKöhnlein, B., Landsbergen, F., Linke, K., Van Oostendorp, M., Ouddeken, N. Y., Sebregts, K., Tiberius, C., Versloot, A. P., Visser, W., Vos, R., de Vries, G. R. & Weening, J. G., 2016, In : Nederlandse Taalkunde. 21, 1, p. 157 168 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 91. Oprukkend Nederlands teken van gezonde Friese hersenen: een formule voor talige beïnvloeding

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 28 Nov 2016.

  Research output: Working paper/discussion paperWeb articleProfessional

 92. 2017
 93. Language balance and cognitive advantages in Frisian-Dutch bilingual children

  Bosma, E., Blom, E. & Versloot, A. P., 2017, (Accepted/In press) Bilingualism and Minority Languages in Europe: Current trends and developments.

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

 94. Verbal working memory and the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

  Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 2017.

  Research output: Contribution to conferencePosterScientific

 95. The Minimal and Short-Lived Effects of Minority Language Exposure on the Executive Functions of Frisian-Dutch Bilingual Children

  Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 29 Aug 2017, In : Frontiers in Psychology.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 96. Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities

  Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 12 Sep 2017, In : Frontiers in Psychology.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 97. 2018
 98. Konservearjende krêften yn taal

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., Nov 2018, In : It Nijs.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

 99. Taalferoaring troch twataligens: hoe't Frysk Hollânsk wurdt. Frysk lient al iuwen fan Hollânsk

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., Dec 2018, 1, p. 12-13

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

 100. 2019
 101. Blocking as a Function of the Nature of Linguistic Representations: Where Psycholinguistics and Morphology Meet

  Versloot, A. P. & Hoekstra, E., 2019, Competition in Inflection and Word-Formation . Rainer, F., Gardani, F., Dressler, W. U. & Luschützky, H. C. (eds.). Springer, p. 145-166 (Studies in Morphology; vol. 5).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

 102. Factors promoting the retention of irregularity: On the interplay of salience, absolute frequency and proportional frequency in West Frisian plural morphology

  Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 26 Jan 2019, In : Morphology. 29, 1, p. 31-50

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 103. Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities.

  Bosma, E., Heeringa, W. J., Hoekstra, E., Versloot, A. P. & Blom, E., 28 Jan 2019, Language Acquisition in Diverse Linguistic, Social and Cognitive Circumstances. (Language Sciences).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

 104. A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary

  Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E. & Versloot, A. P., 10 May 2019, In : International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 22, 4, p. 371-385

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 105. Competition in Frisian past participles

  Merkuur, A. A., Hoekstra, E., Don, J. & Versloot, A. P., 23 Sep 2019, Competition in Inflection and Word-Formation. Rainer, F., Gardani, F., Dressler, W. U. & Luschützky, H. C. (eds.). Springer, Vol. 5. p. 195-222 (Studies in Morphology; vol. 5).

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

ID: 18127